‘Smart On People’ De onmisbare applicatie voor een optimale (PGA)

De kracht van de Persoonsgerichte Aanpak is dat ketenpartners gezamenlijk focussen op overlast gevende en/of criminele personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige delicten met grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. De ketenpartners zijn verschillend en hebben hun expertise op verschillende leefgebieden. Hierbij kan er gedacht worden aan politie, wijkteams, maatschappelijk werkers, sociaal makelaars, schuldhulpverleners, reclassering en andere instanties die een invloed kunnen uitoefenen op preventief en repressief karakter. Integrale ketensamenwerking is noodzakelijk om de overlast gevende en/of criminele personen en de complexe en onderhavige problematiek aan te pakken.

Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (PGA)
De kracht van de Persoonsgerichte Aanpak is dat ketenpartners gezamenlijk focussen op overlast gevende en/of criminele personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige delicten met grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. De ketenpartners zijn verschillend en hebben hun expertise op verschillende leefgebieden. Hierbij kan er gedacht worden aan politie, wijkteams, maatschappelijk werkers, sociaal makelaars, schuldhulpverleners, reclassering en andere instanties die een invloed kunnen uitoefenen op preventief en repressief karakter. Integrale ketensamenwerking is noodzakelijk om de overlast gevende en/of criminele personen en de complexe en onderhavige problematiek aan te pakken.

De PGA is informatie en op de persoon gestuurd. De gezamenlijke probleemanalyse, richtingen en doelen worden bepaald in het PGA-overleg waaraan een groot aantal partners vanuit eigen expertise en ervaring deelnemen. Met de direct betrokken interventieplegers wordt het uitvoeringsplan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. In het uitvoeringsplan van aanpak wordt de aandacht ook gericht op de broertjes, zusjes, kinderen en groepsleden. De ouders worden meegenomen bij minderjarigen. Dit om een nieuwe generatie jonge criminelen te voorkomen. De PGA moet voorkomen dat personen op de Top X en PGA-lijsten verder afglijden en/of recidiveren. Daarnaast probeert men in de PGA zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de inwoner. Dit betekent niet dat de inwoner de koers bepaald, maar doordat er wordt geprobeerd om zijn wens te betrekken in de aanpak is dit meestal effectief en leidt tot meer succes.

Prioritering door Gemeente Woerden en Oudewater
In het Integrale Veiligheidsplan van zowel de gemeenten Woerden en Oudewater, als in de Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland, is de persoonsgerichte aanpak (PGA) lokaal benoemd als prioriteit. Daarmee heeft deze aanpak een prominente plek gekregen in de totale aanpak van (on)veiligheid.

Randvoorwaarden voor succes
Een PGA-aanpak staat of valt met het voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Daarbij moet je denken aan o.a.:

  • Commitment van de samenwerkingspartners
  • Inzet van een sterk out reachende partij als jongerenwerker
  • Brede integrale aanpak
  • Inzet van specifieke zorgtrajecten
  • Kwaliteiten en capaciteit om de PGA-aanpak goed te regisseren en te coƶrdineren
  • Bestuurlijke commitment van de gemeente
  • Bestuurlijke commitment van de samenwerkingspartners
  • Voldoende financiĆ«le middelen
  • Een goed werkend ICT-systeem

Smart On People van C3Group is onmisbaar
Een goed ondersteunend ICT systeem is een noodzakelijke voorwaarde om regie te kunnen voeren en informatie op een goede, veilige manier te kunnen delen en samen te voegen met partijen. Het systeem Smart on People van C3Group voldoet aan deze eisen en wordt tevens bij andere gemeenten als onmisbaar gezien. De gemeenten Woerden en Oudewater gebruiken sinds de start van Persoonsgerichte Aanpak in 2016, Smart on People. Dit is een applicatie waarin het hele werkproces in overzichtelijke onderdelen is uitgewerkt. In de applicatie worden de gegevens verzameld, dossiers aangelegd, in overleg de dossiers gedeeld en concrete nazorgtrajecten vastgesteld. Door de slimme software worden alle acties gevolgd en bij overschrijding van de afdoeningstermijn wordt er gerappelleerd. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om te voldoen aan de geldende privacyregelgeving.

Samenwerking
Er zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de gemeenten en C3Group om de applicatie verder te verfijnen zodat de gemeenten en haar partners optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van Smart On People. Met elkaar wordt het systeem steeds verder ontwikkeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *