Persoonsgerichte aanpak van voetbal gerelateerde incidenten

Racisme, discriminatie en geweldpleging zijn een hardnekkig probleem binnen de voetbalwereld. Mensen bewust maken van de negatieve gevolgen van racisme en discriminatie vraagt permanente aandacht. Daarnaast leert de praktijk dat het lastig is om daders van racisme, discriminatie en geweldpleging op te sporen en de bewijsvoering rond te krijgen. De KNVB, de Rijksoverheid, gemeenten, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hebben de gezamenlijke ambitie om racisme en discriminatie uit het voetbal te weren.

De persoonsgerichte aanpak voetbal is drieledig: voorkomen, signaleren en sanctioneren. Daders van racistisch en discriminerend gedrag moeten worden aangepakt. Er wordt ingezet op straffen die leiden tot een gedachten- en gedragsverandering en op de uitbreiding van de toepassing van het tuchtrecht. Het strafrecht kan daarnaast ingezet worden als een ultimum remedium.

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

Op lokaal niveau werken gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Betaald Voetbalorganisatie (BVO) samen in de preventie en aanpak van ordeverstoringen in het voetbal tijdens en rondom lokale wedstrijden. De persoonsgerichte aanpak (PGA) is als sluitstuk een belangrijk onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak. Onder regie van de BVO-gemeente beoogt een PGA om met repressieve en preventieve interventies hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken. Geprioriteerde personen worden naar een specifiek traject (sanctionering) geleid. Daarbij is aandacht voor de persoon zelf en voor zijn leefwereld. Gemeente, OM, politie en BVO (de lokale vierhoek) bepalen in overleg of en welke aanpak wordt opgelegd. Het PGA heeft ook een signaleringsfunctie wat betreft (nieuwe) ontwikkelingen omtrent ongewenste gedragingen in het voetbal.

Persoonsgerichte aanpak

Het voornemen is dat in alle 31 gemeenten met een betaald voetbal organisatie een functionerende persoonsgerichte aanpak (PGA) wordt toegepast. Binnen deze aanpak stemmen de voetbalclubs, politie en het Openbaar Ministerie onder regie van de gemeente af welke mogelijkheden er zijn om daders aan te pakken bij ordeverstoringen in het voetbal, waaronder racisme en discriminatie. Per ordeverstoorder wordt bekeken welke interventie(s) hardnekkig gedrag van ordeverstoringen doorbreekt. De PGA draagt bij aan vroegsignalering van misstanden en een afhandeling op maat van misdragingen. Met de PGA kan problematiek in het voetbal beheersbaar worden gehouden en kan (op basis van een verkregen informatiepositie) adequaat worden opgetreden wanneer het toch dreigt mis te gaan waardoor verdere escalatie kan worden voorkomen.

Gezamenlijke informatiepositie

Voor een succesvolle persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal is een goede gezamenlijke informatiepositie vereist om interventies gericht en in samenhang in te zetten onder regie van de gemeente. De informatiepositie over een orderverstoorder ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak kan worden opgebouwd door het registreren, delen, bundelen en analyseren van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en bij de BVO, OM en politie aanwezig is.

PGA casusoverleg

Om een gezamenlijke informatiepositie op te bouwen vindt er onder regie van de gemeente frequent een PGA overleg plaats waar casuïstiek wordt besproken en waar ook een afvaardiging van de BVO, OM en politie bij aanwezig is. De regisseur die namens de gemeente het casusoverleg voorzit wordt bijgestaan door een informatiemakelaar en/of een administratief ondersteuner. De regisseur organiseert en regisseert de samenwerking tussen de betrokkenen en ziet erop toe dat de persoonsgerichte aanpak wordt uitgevoerd. De informatiemakelaar verzamelt voorafgaand aan het PGA overleg relevante informatie ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak van te bespreken ordeverstoorders. De administratief ondersteuner notuleert tijdens het PGA overleg en deelt na afloop het gezamenlijke plan van aanpak en onderliggende interventies (wie doet wat, wanneer en hoe) om het (beoogde) doel te bereiken. De rol van informatiemakelaar en administratief ondersteuner kunnen desgewenst worden gecombineerd.

Neem voor meer informatie contact op met de auteur van Platform OOV via:

Tel nr. : 0345 – 638 090
E-mail: Contact@platformoov.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *