Centrale overheid eist integrale domein overschrijdende sluitende aanpak

Sinds 1 oktober 2018 moesten alle gemeenten voor de aanpak van personen met verward gedrag een integrale domeinoverschrijdende aanpak gerealiseerd hebben. Los van de discussie wat nu precies verward gedrag is, is het organiseren van een dergelijke aanpak geen sinecure. De gemeente is in dit proces de regisseur.

In de praktijk betekent dit dat bij de aanpak van het probleem alle betrokken domeinen betrokken moeten worden en gezamenlijk een sluitende aanpak moeten ontwikkelen. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat met het slaan van piketpaaltjes en het maken van wat werkafspraken het probleem getackeld is. Dat is wat erg kort door de bocht. Elk verward gedrag is anders of in ieder geval op detail anders. Wat is de “trigger” geweest voor het verwarde gedrag en hoe reageert de betrokkene op het hulpaanbod.
In de praktijk zal er door alle betrokken partijen een analyse gemaakt moeten worden van het gedrag en de oorzaken. Onder regie van de gemeente zal in een gezamenlijk overleg van de betrokken sociale, medische en veiligheidspartners een probleemstelling, een doelstelling en een gezamenlijk plan van aanpak moeten worden vastgesteld. De gemeente heeft als procesregisseur de verantwoordelijkheid voor het correct uitvoeren van het plan van aanpak.
Deze werkwijze is door de centrale overheid opgelegd maar dat besluit is niet zomaar gevallen. De samenwerking tussen de diverse domeinen was en is niet altijd optimaal. Het delen van informatie was een belemmering voor sommige partners en het samen optrekken bij de uitvoering van een plan van aanpak leverde vaak problemen op omdat er door verschillende culturen en van elkaar afwijkende protocollen geen consensus over de uitvoering kon worden bereikt. Kort samengevat als er al samenwerking was tussen de partijen was dat vaak geen sluitende aanpak.
De onderlinge samenwerking en de sluitende aanpak zijn nu voorwaarden waaraan door de diverse betrokken instanties voldaan moet worden. Eigenlijk is deze opgelegde aanpak de enige manier om de gecompliceerdere problemen structureel op te lossen. De onderscheidenlijke domeinen kunnen niet meer binnen de eigen kolom een sluitende aanpak organiseren. Sociaal domein, gezondheids- en veiligheids domein hebben elkaar nodig om een brede sluitende aanpak te kunnen realiseren.
Dat geldt niet alleen voor de problematiek rond personen met verward gedrag maar ook voor BOPZ opnames, de toepassing van de Wet tijdelijk huisverbod, de Wet drang en dwang.
De doorontwikkeling van mono-disciplinaire naar Multidisciplinaire oplossingen is steeds vaker waarneembaar. Je ziet de ontwikkeling naar domeinoverschrijdende samenwerken benoemd in de in jaarverslagen van bijvoorbeeld de GGD’s en de toelichtingen bij de begrotingen van de diverse sociale partners. De koppeling met het veiligheidsdomein wordt minder stevig neergezet maar de samenwerking is onontkoombaar. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat bij nieuwe centrale wetgeving weer de integrale domeinoverschrijdende samenwerking uitdrukkelijk in beeld zal komen.
Een prima ontwikkeling, ontschotting geeft meer en langduriger resultaat. De credit voor een geslaagde sluitende aanpak zijn dan voor alle betrokken partners. Daarnaast wordt het hulpverleningsproces voor de betrokken persoon die hulp nodig heeft een stuk transparanter. Die zal merken dat hij of zij minder van het kastje naar de muur zal worden gestuurd.
Om dit proces goed uit te kunnen voeren is een strakke regie op het proces nodig. Het afstemmingsoverleg tussen de partners is cruciaal voor het formuleren en uitvoeren van een plan van aanpak. De consensus over de probleemstelling, de te bereiken doelstellingen en het uit te voeren plan van aanpak moet gedetailleerd worden vastgelegd. Het wordt de rode draad voor de integrale domeinoverschrijdende sluitende aanpak.
Door de C3Group uit Leerdam is een slimme SMART ingerichte applicatie ontwikkeld waarin het hele proces voor de integrale domeinoverschrijdende sluitende aanpak kan worden uitgevoerd. Deze applicatie heet “SMART-Veiligheid”.
De applicatie biedt overzicht, inzicht in de geconstateerde problematiek en biedt volledige procesregie voor de gemeentelijke regisseur.
Wilt u meer weten over de applicatie “SMART-Veiligheid” neem dan contact op met de C3Group.
Wij vertelen u er graag meer over.

Neem voor meer informatie contact op met de auteur van Platform OOV via:

Tel nr. : 0345 – 638 090
E-mail: Contact@platformoov.nl


Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *