Landelijk meldpunt Straatintimidatie

Gemeentelijke Stop Intimidatie app met landelijke dekking – met directe doorlink naar de OOV-afdeling van deelnemende gemeenten

De Stop intimidatie app werkt als landelijk meldpunt om de volgende redenen:

 • Door heel Nederland wordt de Stop Intimidatie app door burgers gebruikt. Inmiddels hebben wij in meer dan 30 Nederlandse gemeenten signalen van straatintimidatie doorgegeven.
 • Alle meldingen worden AVG-proof doorgegeven aan de verantwoordelijke functionaris binnen de aangesloten gemeente.**
 • Onafhankelijke sociale media en tevreden gebruikers promoten de Stop Intimidatie app door heel Nederland.
 • De Stop Intimidatie app is in 2022 ontwikkeld met een City deal en vanuit de landelijke visie van het programma Veilige Steden.
 • Wij werken vanuit een landelijke visie die we graag laten aansluiten op de lokale aanpak van straat intimidatie.
 • Iedere gemeente bepaalt zelf haar lokale beleid en ontvangt de meldingen kosteloos zolang de Stop Intimidatie app geen integraal onderdeel is van haar straat intimidatie beleid en publiciteitscampagne.
 • De gemeenten Dordrecht en Eindhoven, aangesloten bij het Programma Veilige Steden, zijn voortrekkers bij de ontwikkeling en integrale inzet van de Stop Intimidatie app.
 • Op basis van de campagnes in verschillende gemeenten in de afgelopen 2 jaar hebben wij kennis en ervaring opgedaan over wat de integrale aanpak van straatintimidatie succesvol maakt.
 • De werkprocessen rondom de meldingen met de Stop Intimidatie app zijn AVG-proof beoordeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens. De werkprocessen rondom de gebruikte technologie zijn ISO-27001 gecertificeerd.
 • Door onze landelijk gedeelde kennis, techniek en bewustwordingscampagnes hebben gemeenten enorme kostenvoordelen bij de aanpak van straat intimidatie.

**telefonisch wordt door onze integrale veiligheidsdeskundige afgestemd wie op welke wijze de signalen wil en mag ontvangen.

Samen met de gemeente Dordrecht en de gemeente Eindhoven (twee van de deelnemende gemeenten van het programma Veilige Steden van het Ministerie OCW) is het Stop Intimidatie programma ontwikkeld dat nu volgens plan beschikbaar is voor alle Nederlandse gemeenten. Nu al worden alle meldingen met de Straatintimidatie app kosteloos doorgezet naar de verantwoordelijke OOV functionaris in jouw gemeente.  Maar er is meer mogelijk! Sluit nu ook jouw gemeente aan bij het Landelijk Programma Stop Straatintimidatie met een eigen lokale invulling van de app en gemeentelijk straatintimidatie beleid.

Wij bieden jouw gemeente: 

 • Draagvlakpresentatie aan interne organisatie en bestuur
 • Aansluiting op het regie systeem voor correcte en gestructureerde behandeling
 • Training OOV medewerkers
 • Juridische onderbouwing om AVG en WPG proof te kunnen werken
 • Publiekscampagne voor bewustwording binnen gemeenten (Sociale media en Fysiek)
Meldpunt straatintimidatie is een ontwikkeling van Platform OOV.
Neem voor meer informatie contact met ons op:
 

Mail: Contact@platformoov.nl
Tel: 088 – 505 82 30
https://platformoov.nl/stop-intimidatie-app/

Nu beschikbaar voor alle Nederlandse gemeenten. Bij deelname aan het programma worden alle straatintimidatie signalen die via de Stop Intimidatie app – Landelijk meldpunt straatintimidatie – binnenkomen direct (via bijgeleverd gemeentelijk AVG-proof regiesysteem) doorgezet naar de OOV afdeling van de betreffende gemeente. De specifieke reactie op iedere melding kan binnen de app per gemeente met eigen logo en tekst worden ingesteld. Hierdoor kan iedere gemeente eigen invulling geven aan het geldende straatintimidatie beleid. (In gemeenten die nog niet direct zijn aangesloten op het Stop
intimidatie programma krijgt de melder via de app een LET OP TEKST die
uitlegt dat deze gemeente nog niet is aangesloten, de melding wel zo
goed als mogelijk door ons wordt doorgegeven,  en wij de melder
adviseren bij geen reactie zelf nog een keer contact op te nemen met de
gemeente)

De Stop Intimidatie app is voor Nederland ontwikkeld door gemeente Dordrecht en Platform OOV in 2021-2022 vanuit het innovatiefonds SMART-CITY. Met de technologische en organisatorische ontwikkeling van de back-office is de app uitgegroeid tot een Landelijk meldpunt straatintimidatie – direct gekoppeld aan de OOV-afdelingen van deelnemende Nederlandse gemeenten. Gemeenten die nog niet direct zijn aangesloten ontvangen een secure-mail met de betreffende melding straatintimidatie op het e-mailadres van de aangegeven verantwoordelijke OOV medewerker. 

Deze landelijk beschikbare oplossing is AVG-proof en mogelijk geworden door twaalf jaar ervaring en kennisontwikkeling van de samenwerkende partners met complexe leef en veiligheid problematiek binnen gemeenten en wijken. Vooral de behoefte om straatintimidatie veilig te kunnen melden en de signalen veilig te kunnen registreren, bespreken en clusteren tot overzichtelijke dossiers en dan succesvol aanpakken, heeft tot ontwikkeling van de Stop Intimidatie app geleid.

Gemeenten die straatintimidatie gestructureerd en volgens de AVG willen aanpakken worden verzocht zich hier aan te melden om aan te sluiten op het Stop Intimidatie Programma. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing en aansluitingsmogelijkheden.

In Nederland ondervinden burgers hinder van straatintimidatie. Het gaat dan om verbale, non-verbale of fysieke ongewenste toenadering in de openbare ruimte (zoals nafluiten, na sissen, naroepen, nastaren, hinderlijk volgen, betasten of in het nauw drijven). Vormen van straatintimidatie vinden plaats op straat, in het openbaar vervoer, in het uitgaansleven of in een openbaar gebouw, zoals een bibliotheek of zwembad. Onder straatintimidatie wordt verstaan: “seksuele uitlatingen of (andere) gedragingen in de openbare ruimte die beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend zijn en het gevoel van veiligheid en vrijheid negatief beïnvloeden.”