Stop Intimidatie app – Werkt in iedere gemeente

Landelijk meldpunt straatintimidatie met doorlink naar de afdeling Openbare orde en veiligheid van Nederlandse gemeenten.​

De Stop intimidatie app werkt als landelijk meldpunt om de volgende redenen:

  • Door heel Nederland wordt de Stop Intimidatie app door burgers gebruikt. Inmiddels hebben wij in meer dan 30 Nederlandse gemeenten signalen van straatintimidatie doorgegeven.
  • Alle meldingen worden AVG-proof doorgegeven aan de verantwoordelijke functionaris binnen de aangesloten gemeente.**
  • Onafhankelijke sociale media en tevreden gebruikers promoten de Stop Intimidatie app door heel Nederland.
  • De Stop Intimidatie app is in 2022 ontwikkeld met een City deal en vanuit de landelijke visie van het programma Veilige Steden.
  • Wij werken vanuit een landelijke visie die we graag laten aansluiten op de lokale aanpak van straat intimidatie.
  • Iedere gemeente bepaalt zelf haar lokale beleid en ontvangt de meldingen kosteloos zolang de Stop Intimidatie app geen integraal onderdeel is van haar straat intimidatie beleid en publiciteitscampagne.
  • De gemeenten Dordrecht en Eindhoven, aangesloten bij het Programma Veilige Steden, zijn voortrekkers bij de ontwikkeling en integrale inzet van de Stop Intimidatie app.
  • Op basis van de campagnes in verschillende gemeenten in de afgelopen 2 jaar hebben wij kennis en ervaring opgedaan over wat de integrale aanpak van straatintimidatie succesvol maakt.
  • De werkprocessen rondom de meldingen met de Stop Intimidatie app zijn AVG-proof beoordeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens. De werkprocessen rondom de gebruikte technologie zijn ISO-27001 gecertificeerd.
  • Door onze landelijk gedeelde kennis, techniek en bewustwordingscampagnes hebben gemeenten enorme kostenvoordelen bij de aanpak van straat intimidatie.

**telefonisch wordt door onze integrale veiligheidsdeskundige afgestemd wie op welke wijze de signalen wil en mag ontvangen.

Nu beschikbaar voor het publiek in alle Nederlandse gemeenten. Alle meldingen die gemaakt worden met de Stop Intimidatie app worden doorgezet naar de verantwoordelijke OOV functionaris van de betreffende gemeente.

De Stop Intimidatie app is voor Nederland ontwikkeld door gemeenten Dordrecht, Eindhoven en Platform OOV in 2021-2023 met inzet van het innovatiefonds SMART-CITY en geïnspireerd door het programma Veilige Steden van OCW. De app is technisch ontwikkeld en wordt onderhouden door de C3group; Softwarebouwers voor Veilig en Sociaal Nederland uit de gemeente Vijfheerenlanden. Met de technologische en organisatorische ontwikkeling van het landelijke straatintimidatie regie systeem is de app uitgegroeid tot het Landelijk meldpunt straatintimidatie. Alle meldingen, overal in Nederland worden doorgezet naar de afdeling openbare orde en veiligheid (OOV) van de gemeente waar de straatintimidatie heeft plaats gevonden.

Gemeenten die nog niet zijn aangesloten op het landelijk regie systeem van het Stop intimidatie programma krijgen via secure mail de melding doorgestuurd. De melder krijgt dan via de app een LET OP TEKST die uitlegt dat deze gemeente nog niet een vast opvolgingsprotocol heeft, maar dat de melding wel door ons wordt doorgegeven. Bij geen reactie adviseren wij de melder zelf nog een keer via andere kanalen contact op te nemen met de gemeente.

Bij deelname aan het Stop Intimidatie programma kan de specifieke reactie op iedere melding binnen de app per gemeente met eigen logo en tekst worden ingesteld. Hierdoor kan iedere gemeente eigen invulling geven aan het geldende straatintimidatie beleid.

Deze landelijk beschikbare oplossing is AVG-proof en mogelijk geworden door twaalf jaar ervaring en kennisontwikkeling van de samenwerkende partners met complexe leef en veiligheid problematiek binnen gemeenten en wijken. Vooral de behoefte om straatintimidatie veilig te kunnen melden en de signalen veilig te kunnen registreren, bespreken en clusteren tot overzichtelijke dossiers en dan succesvol aanpakken, heeft tot ontwikkeling van de Stop Intimidatie app geleid.

Gemeenten die straatintimidatie gestructureerd en volgens de AVG willen aanpakken worden verzocht zich hier aan te melden om deel te nemen aan het Stop Intimidatie programma. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing en aansluitingsmogelijkheden.

In Nederland ondervinden burgers hinder van straatintimidatie. Het gaat dan om verbale, non-verbale of fysieke ongewenste toenadering in de openbare ruimte (zoals nafluiten, na sissen, naroepen, nastaren, hinderlijk volgen, betasten of in het nauw drijven). Vormen van straatintimidatie vinden plaats op straat, in het openbaar vervoer, in het uitgaansleven of in een openbaar gebouw, zoals een bibliotheek of zwembad. Onder straatintimidatie wordt verstaan: “seksuele uitlatingen of (andere) gedragingen in de openbare ruimte die beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend zijn en het gevoel van veiligheid en vrijheid negatief beïnvloeden.”

 

Om straatintimidatie gericht te kunnen aanpakken is inzicht vereist in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots. De gemeente Dordrecht heeft, samen met C3Group en RONT, het initiatief genomen om hiervoor de ‘Stop intimidatie App’ te ontwikkelen om burgers in staat te stellen om grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte te kunnen melden. Burgers die slachtoffer en/of getuige zijn van straatintimidatie kunnen via de app eenvoudig (desgewenst anoniem) een melding doen (over het incident, de locatie, het tijdstip), zodat er inzicht kan worden verkregen in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots en er desgewenst direct actie kan worden ondernomen om straatintimidatie (waar mogelijk) te voorkomen door de gelegenheid te beperken en/of de pakkans te vergroten (bijvoorbeeld snoeien begroeiing, betere verlichting, voorlichting en verwijsfunctie). De verkregen informatie uit de straatintimidatie app wordt ontsloten in een regie applicatie aanpak straatintimidatie voor de medewerkers van de gemeente en haar betrokken partners waar informatie over de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots van de problematiek en de (beoogde) interventies kunnen worden gedeeld.


Wie maken gebruik van deze oplossing:

Alle burgers van Nederland kunnen de app gratis downloaden. Via de Back-end wordt connectie gemaakt met de OOV-afdelingen en de afdelingen straatstoezicht van Nederlandse gemeente.

Veel gemeenten en andere organisaties werken al met deze werk methodiek en bijbehorende applicaties en apps. *referenties op aanvraag.


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via meer informatie of je kunt altijd bellen met de specialisten van Platform OOV op telefoon nummer (088 – 505 82 30).