De Stop Intimidatie app

Nu beschikbaar binnen alle gemeenten in Nederland. Samen met gemeente Dordrecht en andere samenwerkende partners op het Platform OOV is de Stop Intimidatie app ontwikkeld. Een ontwikkeling op basis van twaalf jaar ervaring met het oplossen van complexe problematiek op gemeente- en wijkniveau. Vooral de behoefte om signalen over straatintimidatie veilig te kunnen registreren, bespreken en clusteren tot overzichtelijke dossiers met een aanpak heeft tot ontwikkeling van de Stop Intimidatie app geleid. Gemeenten die straatintimidatie willen aanpakken worden hierdoor geholpen. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing en gratis aansluiting.

In Nederland ondervinden burgers hinder van straatintimidatie. Het gaat dan om verbale, non-verbale of fysieke ongewenste toenadering in de openbare ruimte (zoals nafluiten, na sissen, naroepen, nastaren, hinderlijk volgen, betasten of in het nauw drijven). Vormen van straatintimidatie vinden plaats op straat, in het openbaar vervoer, in het uitgaansleven of in een openbaar gebouw, zoals een bibliotheek of zwembad. Onder straatintimidatie wordt verstaan: “seksuele uitlatingen of (andere) gedragingen in de openbare ruimte die beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend zijn en het gevoel van veiligheid en vrijheid negatief beïnvloeden.”

Om straatintimidatie gericht te kunnen aanpakken is inzicht vereist in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots. De gemeente Dordrecht heeft, samen met C3Group en RONT, het initiatief genomen om hiervoor de ‘Stop intimidatie App’ te ontwikkelen om burgers in staat te stellen om grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte te kunnen melden. Burgers die slachtoffer en/of getuige zijn van straatintimidatie kunnen via de app eenvoudig (desgewenst anoniem) een melding doen (over het incident, de locatie, het tijdstip), zodat er inzicht kan worden verkregen in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots en er desgewenst direct actie kan worden ondernomen om straatintimidatie (waar mogelijk) te voorkomen door de gelegenheid te beperken en/of de pakkans te vergroten (bijvoorbeeld snoeien begroeiing, betere verlichting, voorlichting en verwijsfunctie). De verkregen informatie uit de straatintimidatie app wordt ontsloten in een regie applicatie aanpak straatintimidatie voor de medewerkers van de gemeente en haar betrokken partners waar informatie over de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots van de problematiek en de (beoogde) interventies kunnen worden gedeeld.


Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze wijkaanpak oplossing wordt gebruikt door coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

  • Gemeenten
  • Woningcorporaties

Veel gemeenten en andere organisaties werken al met deze werk methodiek en bijbehorende applicaties en apps. *referenties op aanvraag.


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via het onderstaande formulier of je kunt altijd bellen met de specialisten van de C3Group en RONT Management Consultants op telefoon nummer (0345 – 638 090).