Gemeente Capelle pakt ondermijning aan samen met C3Group en platform OOV

Proces- en casusregie

“Je ziet het pas als je het door hebt” is een bekende uitspraak van Johan Cruijff. En zo is het ook met ondermijning. Het gaat om kijken, maar vooral om zien. Zien de veiligheidsprofessionals en het bedrijfsleven wat er real-time onder hun ogen gebeurt; hebben zij het door?

Om die vraag positief te kunnen beantwoorden is een andere manier van kijken nodig. Die manier van kijken is nodig op straat, op scholen, bedrijven, maar ook bij vergunningverlening door de overheid, de BIBOB toetsing, bij transacties in de onroerend goed sector, echt opvallende banktransacties op incourante tijden;  maar ook bij routine- en specifieke controles door de diverse specialistische handhavers die in onze complexe samen samenleving actief zijn. Vast leggen van de bevindingen is noodzakelijk om later te kunnen analyseren, verbanden en lijnen te kunnen ontdekken en ondermijning aan te kunnen tonen. Momenteel waait er te veel belangrijke informatie weg omdat die niet op waarde wordt geschat of in een organisatie zo verspreid binnen komt dat het overzicht verloren gaat. In ieder geval is de informatie verwaaid voordat een ondermijnings- of criminaliteitsanalyse gemaakt kan worden. Hierover onderstaand meer. 

In de optiek van de C3Group ligt de oplossing in de volgende vier gebieden:

  1. het verstevigen en optimalisering van de samenwerking in de bestaande netwerken,
  2. een adequate AVG-proof uitwisseling van informatie over vermeende ondermijning en
  3. Een goede veredeling van de informatie door de analist en het RIEC.  
  4. De slimme straatsignaalapp. “Maak Een Melding”. De informatie positie op straat moet aanzienlijk worden verbeterd door de drempel om criminele activiteiten te melden te verlagen. Probleembewustwording is van belang door anders naar meldingen te kijken.

Zoals opgemerkt is het delen van belangrijke informatie noodzakelijk. Informatie alleen in de eigen kolom houden betekent dat men door niet te delen geen compleet beeld krijgt van de situatie. Hierdoor kunnen verkeerde beslissingen worden genomen of kunnen slechts delen van een crimineel netwerk worden aangepakt.

De samenwerkingsmethodiek en de signaalmeldingen- en interventie team ondermijning applicaties van de C3Group kunnen hiervoor de oplossing bieden. Met de C3-oplossing kan een compleet beeld van de situatie worden gepresenteerd, waarna in multidisciplinair overleg de plannen van aanpak kunnen worden vastgesteld en uitgevoerd.

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit moet je als veiligheidsnetwerk gezamenlijk aanpakken om succesvol te zijn. Probeer als netwerk aan de voorkant van het probleem te komen op basis van een goede informatie positie. Door snelle interventies, waarbij vooraf doelstellingen zijn bepaald, de capaciteit voor de interventie is geregeld en de barrièremodellen zijn ontwikkeld kan erger worden voorkomen. Een uitdagende klus die we met de gemeente Capelle hebben gefixt en waar wij u ook graag mee helpen.

Neem voor meer informatie contact op met de auteur van Platform OOV via:

Tel nr. : 0345 – 638 090
E-mail: Contact@platformoov.nl


Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *