Opleiding ‘Aanpak ondermijnende criminaliteit’

Jimmy Maan, Jonas Stuurman, Thom Snaphaan, Ron van Gijn, Henk Doller, Ivo Ville, Peter Plooij, Ben Kokkeler, Toine Dam, Frank van Summeren, Robert van Brakel

Opleiding ‘Aanpak ondermijnende criminaliteit’

3579 3579 mensen hebben dit evenement bekeken.

Opleiding ‘Aanpak ondermijnende criminaliteit’ – informatie gestuurd samenwerken

Overheden, bedrijven en burgers ondervinden schade van ondermijnende criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe woon, werk- en leefomgeving wordt bedreigd. Gemeenten, politie, het openbaar ministerie, de belastingdienst, Regionale Informatie en Expertise Centra, Omgevingsdiensten en andere partners werken aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van de (gecombineerde) inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten. Voor een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit is een goede gezamenlijke informatiepositie vereist om interventies gericht en in samenhang in te zetten. Om ondermijnende criminaliteit gericht te kunnen aanpakken is inzicht vereist in de aard, omvang, verschijningsvormen, oorzaken, gevolgen, mogelijke slachtoffers, daders, facilitators en hotspots. Op de 5-Daagse opleiding ‘Aanpak ondermijnende criminaliteit – informatie gestuurd samenwerken’ wordt ingegaan op hoe rechtmatig en doelmatig informatie kan worden uitgewisseld met partners om doeltreffend te kunnen interveniëren.

Onze aanpak

De opleiding bestaat uit een mix van theorie (kennis over informatie gestuurd werken), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek uit de eigen organisatie en van elders uit het land), vaardigheden (trainen van competenties) en gereedschap (methodieken om rechtmatig en doelmatig informatie uit te wisselen, te verrijken en te analyseren) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot het gewenste proces en resultaat leidt. Tijdens de opleiding is er de gelegenheid om volop kennis en ervaringen te delen met vakgenoten zodat je van elkaar kunt leren.

Doelgroep opleiding ‘Aanpak ondermijnende criminaliteit’

Gemeenten, politie, het openbaar ministerie, de belastingdienst, Regionale Informatie en Expertise Centra, Omgevingsdiensten en andere partners werken aan de informatie gestuurde aanpak van ondermijnende criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van de (gecombineerde) inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten.

Leerdoelen opleiding ‘Aanpak ondermijnende criminaliteit’

 • Op welke manier je informatie gestuurd (samen)werkt ten behoeve van de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit.
 • Hoe je rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt, verrijkt en analyseert.
 • Op welke manier je op basis van de gezamenlijke informatiepositie gericht intervenieert.
 • Welke beproefde interventies het verschil kunnen maken om ondermijnende georganiseerde criminaliteit (waar mogelijk) te voorkomen door het opwerpen van barrières en (waar nodig) te bestrijden met het inzetten van interventies.
 • Wat wanneer werkt onder welke omstandigheden bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
 • Hoe je verantwoording aflegt over de gehanteerde aanpak en (beoogde) resultaten daarvan.

Investering voor deelname aan de opleiding

De investering voor deelname aan de 5-daagse opleiding informatie gestuurd werken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit bedraagt 3000 euro (exclusief btw). Het is daarnaast mogelijk om deze opleiding op maat incompany met jouw team te volgen.

Participeren aan de opleiding

Wil je meer weten over deelname aan de opleiding informatie gestuurd werken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit? Neem dan contact op met Frank van Summeren (email: summeren@rontmc.nl, telefoonnummer: 0615259534)

Locatie opleiding

De opleiding informatie gestuurd werken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit vindt plaats op 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 2024 van 09.30 uur tot 16.30 uur bij het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn. Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering zet zich samen met kennisinstellingen, overheden en bedrijven in om innovatieve technologische oplossingen te ontwikkelen voor complexe maatschappelijke digitale veiligheidsvraagstukken. In het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering werken samen de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC Aventus, de Politieacademie en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

Programmering opleiding

De 5-daagse opleiding informatie gestuurd werken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit bestaat uit een vijftal modules met diverse docenten.

Module 1 Informatie gestuurd werken (29 oktober 2024)

Informatie gestuurd werken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit

 • Wat is het belang van informatie gestuurd (samen)werken?
 • Hoe werk je informatie gestuurd (samen) bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit?
 • Wat is er nodig om succesvol informatie gestuurd (samen) te werken?

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

Zichtbaar maken van trends en ontwikkelingen

 • Hoe verkrijg je zicht op verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit?
 • Op welke manier kun je op basis van een verkregen informatiepositie gericht interveniëren tegen verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit?
 • Hoe kun je jouw informatiepositie in samenwerking met partners verder uitbouwen en versterken?

Toine Dam, manager Zicht op Ondermijning

Tactieken en technieken

 • Welke nieuwe tactieken en technieken heb je tot jouw beschikking bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit?
 • Op welke manier kun je samenwerken met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan nieuwe tactieken en technieken voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit?

Ben Kokkeler, directeur van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering en lector Digitalisering en
Veiligheid bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht (V&V)

Module 2 Informatiepostitie (5 november 2024)

Informatiepositie versterken

 • Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met andere betrokken organisaties en professionals?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van de aanpak van ondermijnende criminaliteit?
 • Hoe zet je de beschikbare capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om ondermijnende criminaliteit effectief en efficiënt aan te pakken?

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

Analyse van informatiebronnen

 • Welke informatie heb je nodig om een goed beeld te vormen?
 • Welke informatiebronnen heb je tot jouw beschikking? En welke informatiebronnen van elders wil je raadplegen?
 • Welke (open en gesloten, interne en externe) informatiebronnen mag je onder welke omstandigheden raadplegen?

Peter Plooij, Ivo Ville en Wilbert van Bommel, adviseurs bij B5 Analyse

Zicht op Ondermijning

 • Welke rol kan Zicht op Ondermijning spelen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit?
 • Hoe kun je criminele activiteiten en gelegenheidsstructuren in kaart brengen?
 • Welke handvatten levert dit op voor maatregelen en beleid?

Henk Doller, accountmanager Zicht op Ondermijning

Doorbreek een zwijgcultuur

 • Hoe werkt Meld Misdaad Anoniem en wat is haar positie binnen de opsporing?
 • Hoe vergroot je de meldingsbereidheid in complexe wijken of branches?
 • Welke praktische handvatten kan ik direct inzetten om (potentiële) melders te bereiken?

Linda Poland, projectleider bij Meld Misdaad Anoniem

Module 3 Multi-disciplinaire samenwerking en informatie uitwisseling (12 november 2024)

Informatie uitwisseling en het opbouwen van een gemeenschappelijke dossiers voor bibob onderzoek (preventie) en de aanpak van ondermijning (interventie)

 • Waarom is het uitwisselen van informatie van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals?
 • Op welke manier wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit volgens de AVG en WPG?
 • Welke informatie deelt je met wie en met welk doel?

Robert van Brakel, managing consultant integrale veiligheid bij C3 Group

Frank Rovers, bibob specialist bij Frank Rovers advies

Het vergaren van inlichtingen over ondermijnende criminele activiteiten

 • Hoe gaat het Team Criminele Inlichtingen te werk?
 • Op welke manier wordt heimelijk informatie vergaard?
 • Hoe werkt het Team Criminele Inlichtingen samen met haar partners?

Extern accountmanager bij het Team Criminele Inlichtingen bij de Politie eenheid Oost-Brabant

Module 4 Informatie gestuurd interveniëren (19 november 2024)

Integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit

 • Hoe breng je relevante informatie afkomstig van verschillende professionals en organisaties samen tot een gedeeld beeld?
 • Welke scenario’s kunnen zich voordoen en welke interventies zijn dan nodig?
 • Welke interventies werken wanneer en onder welke omstandigheden?
 • Hoe weeg je mogelijke interventies tegen elkaar af? En hoe kom je tot een plan van aanpak waarin de gekozen interventies integraal op elkaar worden afgestemd?
 • Op welke manier monitor je de voortgang en resultaten van de gehanteerde aanpak?

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

Veiligheidsinformatieknooppunt

 • Hoe ondersteunt het veiligheidsinformatieknooppunt gemeenten in de uitvoering van de regierol en de wettelijke taken binnen de veiligheid, toezicht, handhaving, preventie en vergunningen?
 • Op welke manier kan een overzicht worden verkregen van het netwerk van een subject of object?
 • Hoe kan met behulp van het veiligheidsinformatieknooppunt ondermijnende criminaliteit worden aangepakt?

Ron van Gijn, Juridisch beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch en extern lid van het lectoraat Ondermijning, Avans Hogeschool

Financial Crime Scripting

 • Hoe kan de methodiek Financial Crime Scripting bijdragen aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kan met behulp van de methodiek Financial Crime Scripting het criminele bedrijfsproces, de financiële aspecten van ondermijnende criminaliteit en het witwassen van criminele winsten in kaart worden gebracht?
 • Hoe kan het script leiden tot een meer integrale benadering in het signaleren en aanpakken van (financiële aspecten van) ondermijnende criminaliteit en de verdiensten die hiermee gepaard gaan?

Thom Snaphaan, onderzoeker bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht (V&V) van Avans Hogeschool en verbonden aan de lectoraten Ondermijning, Recht & Veiligheid, en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties

Module 5 Verantwoorden (26 november 2024)

Rijker Verantwoorden over de gehanteerde aanpak

 • Op welke manier verschaf je inzicht in de gehanteerde gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit en bereikte resultaten?
 • Hoe maak je de inzet zichtbaar voor betrokken organisaties en professionals (waarom, hoe en wat) met de methodiek Rijker Verantwoorden?
 • Op welke manier verantwoord je hierover in relatie tot betrokken organisaties, professionals, publiek en politiek?
 • Hoe draagt die verantwoording bij aan de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit?
 • Op welke manier mobiliseer je organisaties, professionals en middelen door rijker verantwoorden over de aanpak van ondermijnende criminaliteit?

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

Data gedreven aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen

 • Wat zijn indicatoren voor ondermijning?
 • Welke kenmerken verhogen de kwetsbaarheid van een locatie?
 • Waardoor ontstaat een gelegenheidsstructuur waarin ondermijnende criminaliteit kan gedijen?
 • Welke kenmerken duiden mogelijk op de aanwezigheid van criminele activiteiten?

Jonas Stuurman en Jimmy Maan, onderzoekers bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht (V&V), Lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via meer informatie of je kunt altijd bellen met de specialisten van Platform OOV op telefoon nummer (088 – 505 82 30).

Aanvullende details

Betrokken partners van Platform OOV - C3Group en RONT

Kosten - 3000 euro (exclusief btw)

 

Datum en tijd

29-10-2024 - 09:30 aan
26-11-2024 - 16:30
 

Einddatum registratie

28-10-2024
 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends