Integrale aanpak ondermijning – Oplossing

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een oplossing ontwikkeld voor Integrale aanpak ondermijning op basis van twaalf jaar ervaring met het oplossen van complexe problematiek. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

De oplossing voor “Integrale Aanpak Ondermijning”

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken. Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten waardoor de overheid door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

De aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit staat in het veiligheidsplan van iedere gemeente met stip op een. Naast een criminaliteitsprobleem is ondermijning namelijk ook een (sociaal) maatschappelijk probleem. De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Ondermijning is onzichtbaar en veelzijdig van aard en dit maakt het zo complex.

Aan u als team OOV de taak om, in samenwerking met betrokken (veiligheids)partners, te komen tot een doeltreffende aanpak van de complexe ondermijningscasuïstiek die zich ook in uw gemeente kan of zal voordoen. Tijdens het webinar wordt aandacht besteed hoe u door informatiegestuurd (samen) te werken met veiligheidspartners het verschil kan maken in complexe en urgente ondermijningscasuïstiek.


integrale aanpak ondermijning

Integrale aanpak ondermijning levert het volgende op:

  • Hoe je regie voert op complexe ondermijningscasuïstiek met overzicht, inzicht en sturing op resultaat.
  • Hoe je samenwerkt tussen interne en externe (veiligheids)partners organiseren en regisseren.
  • Hoe je doelmatig en rechtmatig informatiegestuurd (samen)werken aan het bestrijden van de bron in plaats van de symptomen van ondermijningscasuïstiek.
  • Een werkproces en regiesysteem voor dossieropbouw en het delen van informatie met partners conform de AVG en met bijbehorende DPIA.

Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze wijkaanpak oplossing wordt gebruikt door coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

  • Gemeenten
  • Woningcorporaties
  • Regionale Informatie en Expertise Centra

*referenties op aanvraag


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via meer informatie of je kunt altijd bellen met de specialisten van Platform OOV op telefoon nummer (088 – 505 82 30).