Aanmelden – Webinar wijken in verval: van kwetsbaar naar weerbaar

Verschillende gebieden in Nederland staan op het kantelpunt om af te glijden waarbij het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen. Overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit in achtergestelde gebieden zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen leidt ertoe dat goedwillende bewoners en ondernemers besluiten om te vertrekken waardoor het gebied nog verder achteruitgaat.

Het keren van deze ontwikkeling vraagt om een integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij wordt samengewerkt door de gemeente, woningcorporatie, politie, maatschappelijke partners, buurtbewoners en ondernemers om de weerbaarheid van het kwetsbare gebied duurzaam te bevorderen en tegelijkertijd de voedingsbodem voor problematiek te reduceren.